شرکت آرمینکو

عنوان کارت ضمانت نامه

کد: FR-0753-02

شماره بازنگری: 01


شماره سریال دستگاه:


نوع دستگاه:

تاریخ نصب


سریال کارت

نام و نام خانوادگی خریدار

پر کردن فیلد الزامی است.

آدرس

پر کردن فیلد الزامی است

تلفن

پر کردن فیلد الزامی است.

نام و نام خانوادگی فروشنده


آدرس


تلفن


محل نصب


نام و سمت مسئول نگهداری


نام و نام خانوادگی نصب کننده

عضویت در خبرنامه آرمینکو