خدمات پس از فروش

پشتیبانی قبل از خرید

آرمینکو همواره مشتریان خود را به دید شرکای اصلی خود می بیند، بنابراین هرآنچه که در این مجموعه جهت کسب رضایت مشتریان انجام گردد، در نهایت سبب رضایت خود خواهد گردید. از آنجایی که محصولات تولیدی ما، کالاهایی محسوب می گردند که صحت عملکرد آنها می تواند در صحت عملکرد تجهیزات متصل به آنها موثر باشد، برای انتخاب و خرید آنها مشاوره، کسب اطلاعات و حتی آموزش لازم به نظر می رسد. لذا همکاران ما همیشه در ابتدای پروژه ها کنار خریداران قرار گرفته تا ایشان را نسبت به کم و کیف کار مطلع کنند. این پشتیبانی به صورت تلفنی، مکاتبه ای، جلسه حضوری و بازدید از محل مشتریان انجام می پذیرد. خوشبختانه به دلیل گستردگی تعداد و تنوع پروژه ها، دانش فنی قابل قبولی در مجموعه ایجاد و تجربه های کاری گسترده ای مشهود است.

فرم درخواست سرویس

×
×
Log(s) For Request Id 657113 (Processed In 1,126 ms)
TimeTypeMessageData
13:23.50.33134Debug"Get Routing Data" In 343 ms
13:23.50.33184Debug"Get IL" In 0 ms
13:23.50.33272Debug"De-serialize Command(s)" In 0 ms
13:23.50.34613Debug"Load show.inc From DB" In 13 ms
13:23.50.34661Debug"Execute call command(s)" In 13 ms
13:23.50.35886Debug"Load css.inc From DB" In 12 ms
13:23.50.35955Debug"Execute call command(s)" In 12 ms
13:23.50.37197Debug"Load header.inc From DB" In 12 ms
13:23.50.37374Debug"Execute call command(s)" In 14 ms
13:23.50.40229Debug"Load footer.inc From DB" In 28 ms
13:23.50.40300Debug"Execute call command(s)" In 29 ms
13:23.50.42055Debug"Load js.inc From DB" In 17 ms
13:23.50.42086Debug"Execute call command(s)" In 17 ms
13:23.50.45096Debug"Execute DbSource" In 29 ms
13:23.50.48632Debug"Execute DbSource" In 35 ms
13:23.50.50746Debug"Execute DbSource" In 20 ms
13:23.50.55257Debug"Execute DbSource" In 44 ms
13:23.50.68737Debug"Execute DbSource" In 134 ms
13:23.50.81721Debug"Execute DbSource" In 129 ms
13:23.50.95091Debug"Execute DbSource" In 133 ms
13:23.51.02665Debug"Execute DbSource" In 75 ms
13:23.51.09505Debug"Execute DbSource" In 68 ms
13:23.51.09511Debug"Execute 9 source command(s)" In 674 ms
13:23.51.09552Debug"Execute Print" In 0 ms
13:23.51.10695Debug"Execute Tree" In 0 ms
13:23.51.10709Debug"Execute Tree" In 11 ms
13:23.51.10743Debug"Execute Print" In 0 ms
13:23.51.10747Debug"Execute Tree" In 0 ms
13:23.51.10783Debug"Execute Tree" In 0 ms
13:23.51.10855Debug"Execute Print" In 0 ms
13:23.51.10907Debug"Execute Print" In 0 ms
13:23.51.10971Debug"Execute Print" In 0 ms
13:23.51.11025Debug"Execute Print" In 0 ms
13:23.51.11026Debug"Execute Print" In 0 ms
13:23.51.11031Debug"Execute 30 renderable command(s)" In 15 ms
13:23.51.11036Debug"Execute Group" In 777 ms
13:23.51.11039Debug"Execute Command(s)" In 777 ms
Raw Request
Value
:method: GET
:path: /%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%88?refresh=true&debug=true
:authority: www.arminco-ice.com
:scheme: https
user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0
accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
accept-language: en-US,en;q=0.5
accept-encoding: gzip, deflate, br
cookie: _ga=GA1.2.1311264143.1595665073
cookie: agentnumber=70550
upgrade-insecure-requests: 1
te: trailers
HTTP Request Information
ParamTypeParamNameParamValue
request:methodGET
requestmethodeget
request:path/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%88?refresh=true&debug=true
requestrawurlخدمات-پس-از-فروش-آرمینکو?refresh=true&debug=true
requesturlخدمات-پس-از-فروش-آرمینکو
queryrefreshtrue
querydebugtrue
request:authoritywww.arminco-ice.com
requestfull-urlwww.arminco-ice.com/خدمات-پس-از-فروش-آرمینکو?refresh=true&debug=true
requesthostwww.arminco-ice.com
request:schemehttps
requestuser-agentMozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0
requestaccepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
requestaccept-languageen-US,en;q=0.5
requestaccept-encodinggzip, deflate, br
cookie_gaGA1.2.1311264143.1595665073
requestcookie_ga=GA1.2.1311264143.1595665073
cookieagentnumber70550
requestcookieagentnumber=70550
requestupgrade-insecure-requests1
requesttetrailers
cmsdate4/10/2021
cmstime13:23
cmsdate220210410
cmstime2132349
cmsdate32021.04.10
requestrequest-id657113
requesthostip185.44.36.121
requesthostport443
requestclientip5.237.232.75
Routing Data
ParamTypeParamNameParamValueorder
request:methodGET0
requestmethodeget1
request:path/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%88?refresh=true&debug=true2
requestrawurlخدمات-پس-از-فروش-آرمینکو?refresh=true&debug=true3
requesturlخدمات-پس-از-فروش-آرمینکو4
queryrefreshtrue5
querydebugtrue6
request:authoritywww.arminco-ice.com7
requestfull-urlwww.arminco-ice.com/خدمات-پس-از-فروش-آرمینکو?refresh=true&debug=true8
requesthostwww.arminco-ice.com9
request:schemehttps10
requestuser-agentMozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.011
requestaccepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.812
requestaccept-languageen-US,en;q=0.513
requestaccept-encodinggzip, deflate, br14
cookie_gaGA1.2.1311264143.159566507315
requestcookie_ga=GA1.2.1311264143.159566507316
cookieagentnumber7055017
requestcookieagentnumber=7055018
requestupgrade-insecure-requests119
requesttetrailers20
cmsdate4/10/202121
cmstime13:2322
cmsdate22021041023
cmstime213234924
cmsdate32021.04.1025
requestrequest-id65711326
requesthostip185.44.36.12127
requesthostport44328
requestclientip5.237.232.7529
httpExpiresmax-age=120000,public30
httpdateSat, 10 Apr 2021 13:23:49 GMT31
httpServerBasisCore 3.0.732
cmscontent<basis core="dbsource" source="basiscore" lid="1" mid="1" name="db" usedforid="1241821"> <member name="service" type="view" /> </basis> <basis core="dbsource" source="basiscore" lid="1" mid="1" name="db" usedforid="1385861"> <member name="service1" type="view" /> </basis> <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <basis core="call" file="show.inc"/> <basis core="call" file="css.inc"/> </head> <body> <div class="page"> <!--هدر--> <basis core="call" file="header.inc"/> <!--محتوا--> <div class="bc-container content p-0"> <div class="bc-row banner-inner"> <div class="bc-col s12"> <img src="images/banner/banner.jpg" class="img-fluid" data-loaded="true"> </div> </div> <div class="bc-container rw-breadcrumb"> <div class="container "> <ul class="breadcrumb"> <li><a href="/"> خانه</a></li> <li>خدمات پس از فروش</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="bc-container inner-section pt-0 pm-0 mt-20"> <div class="container"> <div class="bc-row service-title"> <div class="bc-col s12"> <p class="main-title">خدمات پس از فروش</p> <div class="border_line"></div> </div> </div> <div class="bc-row mt-20"> <div class="bc-col s12"> <div class="full-text-source"> <basis core="print" datamembername="db.service"> <face replace="true" filter="rownumber=2"> <p> @largetext </p> </face> <replace tagname="a"><a href="@val3" class="color">@val2</a></replace> <replace tagname="italic"> <i> @val2 </i> </replace> <replace tagname="bold"> <strong class="color"> @val2 </strong> </replace> <replace tagname="img"> <div class="bc-row article-image"> <div class="bc-col s12 text-center"> <img class="lozad fade" data-src="[##cms.cms.cdn##]/@val2" alt="@val3" > <noscript><img src="[##cms.cms.cdn##]/@val2" alt="@val3" /></noscript> </div> </div> </replace> </basis> </div> </div> </div> <div class="bc-row"> <div class="bc-col s12 text-center"> <span class="img-service"> <img class="lozad fade" data-src="images/service/services.jpg" alt="" src="images/service/services.jpg" data-loaded="true" width="622" height="539"> <noscript><img src="images/service/services.jpg" /></noscript> </span> </div> </div> <div class="bc-row mt-20 service-icon-list"> <div class="bc-col s12"> <div class="bc-col m12 s12 mt-40"> <div class="board-inner"> <ul class="nav nav-tabs service-tab" id="myTab1"> <button class="name-tab tablink name-tab-desc bc-color" onclick="openTab(event,'tab1')"> <div class="item-slide"> <span class="service-icon"> <img src="images/service/support2.png" class="tab-img"/> <img src="images/service/support%20(3).png" class="active-img"/> </span> <span class="caption-service">پشتیبانی قبل از خرید</span> </div> </button> <button class="name-tab tablink name-tab-desc" onclick="openTab(event,'tab2')"> <div class="item-slide"> <span class="service-icon"> <img src="images/service/buy1.png" class="tab-img"/> <img src="images/service/buy.png" class="active-img"/> </span> <span class="caption-service">پشتیبانی حین خرید</span> </div> </button> <button class="name-tab tablink name-tab-desc" onclick="openTab(event,'tab3')"> <div class="item-slide"> <span class="service-icon"> <img src="images/service/support1.png" class="tab-img"/> <img src="images/service/support.png" class="active-img"/> </span> <span class="caption-service">پشتیبانی بعد از خرید</span> </div> </button> </ul> </div> <div id="tab1" class="bc-container tab-container p-0" style="display: block;"> <div class="bc-row crd-guid service-box"> <div class="crd-guid-body"> <p class="color">پشتیبانی قبل از خرید</p> <basis core="print" datamembername="db.service1"> <face replace="true" filter="rownumber=3"> <p> @largetext </p> </face> <replace tagname="a"><a href="@val3" class="color">@val2</a></replace> <replace tagname="italic"> <i> @val2 </i> </replace> <replace tagname="bold"> <strong class="color"> @val2 </strong> </replace> <replace tagname="img"> <div class="bc-row article-image"> <div class="bc-col s12 text-center"> <img class="lozad fade" data-src="[##cms.cms.cdn##]/@val2" alt="@val3" > <noscript><img src="[##cms.cms.cdn##]/@val2" alt="@val3" /></noscript> </div> </div> </replace> </basis> </div> </div> </div> <div id="tab2" class=" bc-container tab-container p-0" style="display: none;"> <div class="bc-row crd-guid service-box"> <div class="crd-guid-body"> <p class="color">پشتیبانی حین خرید</p> <basis core="print" datamembername="db.service1"> <face replace="true" filter="rownumber=4"> <p> @largetext </p> </face> <replace tagname="a"><a href="@val3" class="color">@val2</a></replace> <replace tagname="italic"> <i> @val2 </i> </replace> <replace tagname="bold"> <strong class="color"> @val2 </strong> </replace> <replace tagname="img"> <div class="bc-row article-image"> <div class="bc-col s12 text-center"> <img class="lozad fade" data-src="[##cms.cms.cdn##]/@val2" alt="@val3" > <noscript><img src="[##cms.cms.cdn##]/@val2" alt="@val3" /></noscript> </div> </div> </replace> </basis> </div> </div> </div> <div id="tab3" class="bc-container tab-container p-0" style="display: none;"> <div class="bc-row crd-guid service-box"> <div class="crd-guid-body"> <p class="color">پشتیبانی بعد از خرید</p> <basis core="print" datamembername="db.service1"> <face replace="true" filter="rownumber=5"> <p> @largetext </p> </face> <replace tagname="a"><a href="@val3" class="color">@val2</a></replace> <replace tagname="italic"> <i> @val2 </i> </replace> <replace tagname="bold"> <strong class="color"> @val2 </strong> </replace> <replace tagname="img"> <div class="bc-row article-image"> <div class="bc-col s12 text-center"> <img class="lozad fade" data-src="[##cms.cms.cdn##]/@val2" alt="@val3" > <noscript><img src="[##cms.cms.cdn##]/@val2" alt="@val3" /></noscript> </div> </div> </replace> </basis> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="emp-form-service"> <span class="icon-emp-form-service"><img src="images/service/Group 53.png" data-loaded="true"></span> <div class="crd-frm"> <p>فرم درخواست سرویس</p> <form class="form" action="" method="post"> <div class="row"> <div class="bc-col s12"> <input type="text" placeholder="نام و نام خانوادگی" class="form-control"> </div> </div> <div class="row"> <div class="bc-col s12"> <input type="text" placeholder="شماره موبایل" class="form-control"> </div> </div> <div class="row"> <div class="bc-col s12 custom-select"> <select> <option >نوع سرویس</option> <option value="2">آیتم</option> <option value="3">آیتم</option> <option >نوع سرویس</option> </select> </div> </div> <div class="row"> <div class="bc-col s12 message-item"> <textarea placeholder="توضیحات" class="message"></textarea> </div> </div> <div class="row"> <div class="bc-col s12 inpu-chp"> <input type="text" class="int-chp" placeholder="کد امنیتی"> <button class="btn-refresh"><img src="images/them/refresh.png" data-loaded="true"></button> <span class="img-chap"><img src="images/them/chaptcha.png" class="img-fluid" data-loaded="true"></span> </div> </div> <div class="row"> <div class="bc-col s12 btn-emp"> <button class="btn" type="submit">ارسال فرم</button> </div> </div> </form> </div> </div> </div> </div> <!--فوتر--> <basis core="call" file="footer.inc"/> <div id="id02" class="bc-modal bc-animate-opacity"> <div class="bc-modal-content w3-card-4"> <span onclick="document.getElementById('id02').style.display='none'" class="bc-button-search icon-theme bc-large bc-display-topright">×</span> <div class="bc-container" style="padding: 5%;"> <div id="85278266486"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/zD4bB?data[rnddiv]=85278266486&data[responsive]=yes"></script></div> </div> </div> </div> <!--اسکریپت این صفحه--> <basis core="call" file="js.inc"/> <script> $(".icon-emp-form-service").click(function() { "use strict"; $('.emp-form-service').toggleClass('show'); }); var x, i, j, selElmnt, a, b, c; /* Look for any elements with the class "custom-select": */ x = document.getElementsByClassName("custom-select"); for (i = 0; i < x.length; i++) { selElmnt = x[i].getElementsByTagName("select")[0]; /* For each element, create a new DIV that will act as the selected item: */ a = document.createElement("DIV"); a.setAttribute("class", "select-selected"); a.innerHTML = selElmnt.options[selElmnt.selectedIndex].innerHTML; x[i].appendChild(a); /* For each element, create a new DIV that will contain the option list: */ b = document.createElement("DIV"); b.setAttribute("class", "select-items select-hide"); for (j = 1; j < selElmnt.length; j++) { /* For each option in the original select element, create a new DIV that will act as an option item: */ c = document.createElement("DIV"); c.innerHTML = selElmnt.options[j].innerHTML; c.addEventListener("click", function(e) { /* When an item is clicked, update the original select box, and the selected item: */ var y, i, k, s, h; s = this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("select")[0]; h = this.parentNode.previousSibling; for (i = 0; i < s.length; i++) { if (s.options[i].innerHTML == this.innerHTML) { s.selectedIndex = i; h.innerHTML = this.innerHTML; y = this.parentNode.getElementsByClassName("same-as-selected"); for (k = 0; k < y.length; k++) { y[k].removeAttribute("class"); } this.setAttribute("class", "same-as-selected"); break; } } h.click(); }); b.appendChild(c); } x[i].appendChild(b); a.addEventListener("click", function(e) { /* When the select box is clicked, close any other select boxes, and open/close the current select box: */ e.stopPropagation(); closeAllSelect(this); this.nextSibling.classList.toggle("select-hide"); this.classList.toggle("select-arrow-active"); }); } function closeAllSelect(elmnt) { /* A function that will close all select boxes in the document, except the current select box: */ var x, y, i, arrNo = []; x = document.getElementsByClassName("select-items"); y = document.getElementsByClassName("select-selected"); for (i = 0; i < y.length; i++) { if (elmnt == y[i]) { arrNo.push(i) } else { y[i].classList.remove("select-arrow-active"); } } for (i = 0; i < x.length; i++) { if (arrNo.indexOf(i)) { x[i].classList.add("select-hide"); } } } /* If the user clicks anywhere outside the select box, then close all select boxes: */ document.addEventListener("click", closeAllSelect); </script> </div> </body> </html>33

cmsil_callfalse35
cmspagesizeid7141436
cmspageurlخدمات-پس-از-فروش-آرمینکو37
cmspageid8148738
cmsdmnid289939
cmsdomainid289940
cmsownerid822441
cmslink_pageservice2.bc?refresh=true&debug=true42
cmsPhysicalPath\\192.168.96.2\b\43
cmstemppath\\192.168.96.2\b\temp\44
cmscdnhttps://cdn.basiscore.net/arminco-ice.com45
cmsagentnumber7055046
cmspage_indexنمایه 34747
querylid148
queryid124182149
seodescriptionخدمات پس از فروش آرمینکو50
seokeyword51
seotitleخدمات پس از فروش آرمینکو52
seourlid16524353
cmsrandom054
cmsdefaultpath\\192.168.96.2\b\55
webserverindex156
webservergziptrue57
webserverchunkedfalse58
webserverchunksize059
webserveretag"81487"60
webserverlastmodifiedWed, 31 Mar 2021 10:05:41 GMT61
httpCache-Controlpublic,max-age=12000062
webservermimetext/html; charset=UTF-863
webserverheadercode200 Ok64
webserverfilepath65
webserverid8148766
webserverdomainarminco-ice.com67
webserverFileContent68
webservercookie69
webserverdebugfalse70
index4sourcenull71
index4destinationnull72
index4properties{"deform":true}73
index4sizenull74
index4zippathnull75
cmsshowcmserrortrue76
httpX-XSS-Protection1; mode=block77
webserversavehtml{"name":"295585","path":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8224\\DomainTemplates\\2899\\cache\\","mime":"text/html","archive":{"main":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8224\\DomainTemplates\\2899\\cache\\archive\\295585","compressed":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8224\\DomainTemplates\\2899\\cache\\archive\\compressed\\295585"}}78
cms.request
:methodmethode:pathrawurlurl:authorityfull-urlhost:schemeuser-agentacceptaccept-languageaccept-encodingcookieupgrade-insecure-requeststerequest-idhostiphostportclientip
GETget/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%88?refresh=true&debug=trueخدمات-پس-از-فروش-آرمینکو?refresh=true&debug=trueخدمات-پس-از-فروش-آرمینکوwww.arminco-ice.comwww.arminco-ice.com/خدمات-پس-از-فروش-آرمینکو?refresh=true&debug=truewww.arminco-ice.comhttpsMozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8en-US,en;q=0.5gzip, deflate, br_ga=GA1.2.1311264143.1595665073,agentnumber=705501trailers657113185.44.36.1214435.237.232.75
cms.query
refreshdebuglidid
truetrue11241821
cms.cookie
_gaagentnumber
GA1.2.1311264143.159566507370550
cms.cms
datetimedate2time2date3page_ilil_callpagesizeidpageurlpageiddomainidowneridlink_pagetemppathcdnagentnumberpage_indexrandomdefaultpathshowcmserror

cms.http
expiresdateservercache-controlx-xss-protection
max-age=120000,publicSat, 10 Apr 2021 13:23:49 GMTBasisCore 3.0.7public,max-age=1200001; mode=block
cms.seo
descriptionkeywordtitleurlid
خدمات پس از فروش آرمینکوخدمات پس از فروش آرمینکو165243
cms.webserver
indexgzipchunkedchunksizeetaglastmodifiedmimeheadercodefilepathiddomainfilecontentcookiedebugsavehtml
1truefalse0"81487"Wed, 31 Mar 2021 10:05:41 GMTtext/html; charset=UTF-8200 Ok81487arminco-ice.comfalse{"name":"295585","path":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8224\\DomainTemplates\\2899\\cache\\","mime":"text/html","archive":{"main":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8224\\DomainTemplates\\2899\\cache\\archive\\295585","compressed":"\\\\192.168.96.2\\c\\files\\8224\\DomainTemplates\\2899\\cache\\archive\\compressed\\295585"}}
cms.index4
sourcedestinationpropertiessizezippath
nullnull{"deform":true}nullnull
IL
Value

show.inc
filenamecontentpage_ilpagesizeidpageidil_call
show.inc<basis core="dbsource" source="basiscore" name="db" lid="1" request="seo" > <member name="list" type="list" request="product" id="[##cms.query.id##]"></member> </basis> <basis core="print" datamembername="db.list"> <face> <title>[##cms.seo.title|db.list.title##]</title> <meta name="description" content="[##cms.seo.description|db.list.description##]"/> </face> </basis>{"$type":"group","core":"group","name":"ROOT_GROUP","Commands":[{"$type":"dbsource","core":"dbsource","ConnectionName":"basiscore","name":"db","extra-attribute":{"lid":"1","request":"seo"},"Members":[{"name":"list","extra-attribute":{"type":"list","request":"product","id":{"Params":[{"Source":"cms","Member":"query","Column":"id"}]}}}]},{"$type":"print","core":"print","data-member-name":"db.list","faces":[{"content":[" <title>",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"seo","Column":"title"},{"Source":"db","Member":"list","Column":"title"}]},"</title> <meta name=\"description\" content=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"seo","Column":"description"},{"Source":"db","Member":"list","Column":"description"}]},"\"/> "]}]}]}71406814780
css.inc
filenamecontentpage_ilpagesizeidpageidil_call
css.inc<link rel="stylesheet" type="text/css" href="[##cms.cms.cdn##]/css/bc.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="[##cms.cms.cdn##]/css/owl.carousel.min.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="[##cms.cms.cdn##]/css/owl.theme.default.min.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="[##cms.cms.cdn##]/css/slick.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="[##cms.cms.cdn##]/css/slick-theme.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="[##cms.cms.cdn##]/css/template.css"/>{"$type":"group","core":"group","name":"ROOT_GROUP","Commands":[{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":["<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/css/bc.css\"/>\r\n<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/css/owl.carousel.min.css\"/>\r\n<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/css/owl.theme.default.min.css\"/>\r\n<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/css/slick.css\"/>\r\n<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/css/slick-theme.css\"/>\t\t\r\n<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/css/template.css\"/>"]}]}71404814760
header.inc
filenamecontentpage_ilpagesizeidpageidil_call
header.inc<basis core="dbsource" source="basiscore" mid="5" name="h" lid="1" usedforid="8224"> <member type="view" name="info" postsql=" select *, SUBSTR(answer, 1,656-CHARINDEX(' ', REVERSE(SUBSTR(answer, 1, 656)))) || '...' as substr , SUBSTR(answer, 1,315-CHARINDEX(' ', REVERSE(SUBSTR(answer, 1, 315)))) || '...' as subsr from [h.info]"></member> <member name="data" type="view" request="rdfa"></member> </basis> <basis core="dbsource" source="trust_login" mid="24" name="db" lid="1" rkey="[##cms.cookie.rkey##]"> <member name="userid" type="scalar" request="userid"></member> </basis> <basis core="dbsource" source="trust_login" mid="24" name="info" lid="1" request="information" rkey="[##cms.cookie.rkey##]"> <member name="view-info" type="view"></member> </basis> <basis core='dbsource' name='db' source='basiscore' mid='20' lid='1'> <member name='p' type='tree' request='cat' parentid='19006'></member> <member name='p1' type='tree' request='cat' parentid='46868'></member> </basis> <basis core='dbsource' name='db' source='basiscore' mid='1' lid='1'> <member name='cust' type='tree' request='cat' parentid='33454' ></member> </basis> <nav class="panel-menu" id="panel-menu"> <span class="closePanel close-menu"></span> <ul> <li class="logo-mob-box"> <a href="/"><img data-src="[##cms.cms.cdn##]/images/logo.png" alt="آرمینکو" title="آرمینکو" class="img-fluid"></a> </li> <li class="active"> <a href="/"> خانه</a> </li> <li> <span class="openSubPanel-li"> <a href="">محصولات ما</a> </span> <span class="openSubPanel"> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fas" data-icon="angle-double-left" class="svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z"></path></svg> </span> <basis core="tree" dataMemberName="db.p" idCol="catid" parentidCol="ParentID" nullvalue="19006"> <layout> <ul class="subPanel"> <li class="btn-menu"> <span class="closeSubPanel">بازگشت</span> </li> @child </ul> </layout> <face level="end"> <li><a href="/@link">@title</a></li> </face> <face> <li> <span class="openSubPanel-li"> <a href="/@link">@title</a> </span> <span class="openSubPanel"> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fas" data-icon="angle-double-left" class="svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z"></path></svg> </span> <ul class="subPanel"> <li class="btn-menu"> <span class="closeSubPanel">بازگشت</span> </li> @child </ul> </li> </face> </basis> </li> <li> <a href="/خدمات-مشتریان">خدمات مشتریان </a> </li> <li> <a href="/article-detail-list.bc?catid=25868">اخبار</a> </li> <li> <span class="openSubPanel-li"> <a href="/بازارچه-دست-دوم‎">بازارچه</a> </span> <span class="openSubPanel"> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fas" data-icon="angle-double-left" class="svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z"></path></svg> </span> <basis core="tree" dataMemberName="db.p1" idCol="catid" parentidCol="ParentID" nullvalue="46868"> <layout> <ul class="subPanel"> <li class="btn-menu"> <span class="closeSubPanel">بازگشت</span> </li> @child </ul> </layout> <face level="end"> <li><a href="/@link">@title</a></li> </face> <face> <li> <span class="openSubPanel-li"> <a href="/@link">@title</a> </span> <span class="openSubPanel"> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fas" data-icon="angle-double-left" class="svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z"></path></svg> </span> <ul class="subPanel"> <li class="btn-menu"> <span class="closeSubPanel">بازگشت</span> </li> @child </ul> </li> </face> </basis> </li> <li> <a href="/بلاگ">وبلاگ</a> </li> <li><span class="submenu-button"></span> <span class="openSubPanel-li"> <a href="/منابع">منابع</a> </span> <span class="openSubPanel"> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fas" data-icon="angle-double-left" class="svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z"></path></svg> </span> <ul class="subPanel"> <li class="btn-menu"> <span class="closeSubPanel">بازگشت</span> </li> <li> <a href="#">چمبر</a> </li> <li> <a href="#">یخساز</a> </li> </ul> <ul> </ul> </li> <li> <a href="/درباره-شرکت-آرمینکو">درباره ما</a> </li> <li> <a href="/اطلاعات-تماس-شرکت-آرمینکو">تماس با ما</a> </li> </ul> </nav> <div class="bc-container header-top"> <div class="container"> <div class="bc-row"> <div class="bc-col l6 m5 s12"> <div class="login-info"> </div> </div> <div class="bc-col l6 m7 s12 left-header-top"> <a href="/"> <span class="icon-theme fa-icon"> </span></a> <a href="/en-default.bc"> <span class="icon-theme en-icon"> </span></a> <span class="date jdate"></span> <span class="icon-theme date-icon"></span> </div> </div> </div> </div> <header class="bc-container menu-mob"> <div class="container"> <div class="bc-row row-link-mob"> <div class="bc-col l9 s4"> <ul class="mob-list"> <li class="serach-mob"> <span class="search-btn" onclick="document.getElementById('id01').style.display='block'"></span> </li> <li class="d-none d-md-block"> <span class="box-item"> <span class="icon-theme icon-mail"></span> </span> <span> <span class="lbl-mail"><b>ایمیل</b></span><br> <span class="mail-top"><a href="mailto:office@arminco-ice.com">office@arminco-ice.com</a></span> </span> </li> <li class="d-none d-md-block"> <span class="box-item"> <span class="icon-theme icon-address"></span> </span> <span> <span class="lbl-mail"><a href="/اطلاعات-تماس-شرکت-آرمینکو"> آدرس دفتر مرکزی</a></span><br> <span class="mail-top">تهران، خیابان ایرانشهر شمالی،خیابان بهشهر،پلاک 11،طبقه اول</span> </span> </li> </ul> </div> <div class="bc-col l3 s8 bc-left-align"> <span class="logo-mob"> <a href="/"> <img class="lozad fade" data-src="[##cms.cms.cdn##]/images/logo-header.png" alt="آرمینکو" title="آرمینکو" data-src="[##cms.cms.cdn##]/images/logo-header.png" width="200" height="65"> <noscript><img src="[##cms.cms.cdn##]/images/logo-header.png" alt="آرمینکو" title="آرمینکو" /></noscript> </a> </span> </div> </div> </div> </header> <div class="bc-container menu p-0"> <div class="row"> <div class="col-md-12 box-menu"> <div class="collapse navbar-collapse js-navbar-collapse"> <div class="menuTrigger-icon"> <div class="menuTrigger"></div> </div> <nav class="navbar navbar-nav ml-auto d-none d-md-block"> <div class="cssmenu" id="cssmenu2"> <ul class=""> <li class="active"> <a href="/"> خانه</a> </li> <li class="has-sub"> <span class="submenu-button"></span><a href="#">محصولات</a> <basis core="tree" dataMemberName="db.p" idCol="catid" parentidCol="ParentID" nullvalue="19006"> <layout> <ul>@child </ul> </layout> <face level="end"> <li><a href="/@link">@title</a></li> </face> <face> <li><a href="/@link">@title</a> <ul>@child</ul> </li> </face> </basis> </li> <li class="has-sub"> <a href="/خدمات-مشتریان">خدمات مشتریان </a> <ul> <li><a href="/به-روز-رسانی">به روز رسانی </a></li> <li><a href="/کالیبراسیون">کالیبراسیون</a></li> <li><a href="/خدمات-پس-از-فروش-آرمینکو">خدمات پس از فروش</a></li> <li><a href="/آموزش">آموزش</a></li> <li><a href="/فعالسازی-گارانتی">فعال سازی گارانتی</a></li> <li><a href="/مشتریان-ما">مشتریان ما</a> <li><a href="/سرویس-ها">سرویس ها</a> </li> <ul> <basis core="print" datamembername="db.cust"> <face filter="parentid=33454"> <li><a href="/@link">@title</a> </face> </basis> </ul> </li> <li><a href="/survey.bc">نظرسنجی</a></li> </ul> </li> <li> <a href="/article-detail-list.bc?catid=25868">اخبار</a> </li> <li class="has-sub"> <a href="/بازارچه-دست-دوم‎">بازارچه</a> <basis core="tree" dataMemberName="db.p1" idCol="catid" parentidCol="ParentID" nullvalue="46868"> <layout> <ul>@child </ul> </layout> <face level="end"> <li><a href="/@link">@title</a></li> </face> <face> <li><a href="/@link">@title</a> <ul>@child</ul> </li> </face> </basis> </li> <li class="has-sub"> <a href="/بلاگ">وبلاگ</a> <ul> <li><a href="http://yakhsaaz.blog.ir/">یخ ساز</a></li> <li><a href="http://testchambers.blog.ir/">چمبر</a></li> </ul> </li> <li > <a href="/منابع">منابع</a> </li> <li> <a href="/درباره-شرکت-آرمینکو">درباره ما</a> </li> <li> <a href="/رزومه" target="_blank">رزومه</a> </li> <li> <a href="/اطلاعات-تماس-شرکت-آرمینکو">تماس با ما</a> </li> </ul> </div> </nav> <div class="search-li mr-auto"> <div class="inner"> <div class="emergency-call clearfix"> <div class="text"> <p>تماس با ما | <a href="">02188832000 </a></p> <a href="/تقویم-دسکتاپ">دانلود تقویم</a> </div> <div class="icon"> <a href=""> <span class="flaticon-24-hours-delivery"> <img src="images/them/call.png"> </span> </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>{"$type":"group","core":"group","name":"ROOT_GROUP","Commands":[{"$type":"dbsource","core":"dbsource","ConnectionName":"basiscore","extra-attribute":{"mid":"5","lid":"1","usedforid":"8224"},"name":"h","Members":[{"extra-attribute":{"type":"view"},"name":"info","postsql":" select *, SUBSTR(answer, 1,656-CHARINDEX(' ', REVERSE(SUBSTR(answer, 1, 656)))) || '...' as substr , SUBSTR(answer, 1,315-CHARINDEX(' ', REVERSE(SUBSTR(answer, 1, 315)))) || '...' as subsr from [h.info]"},{"name":"data","extra-attribute":{"type":"view","request":"rdfa"}}]},{"$type":"dbsource","core":"dbsource","ConnectionName":"trust_login","extra-attribute":{"mid":"24","lid":"1","rkey":{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cookie","Column":"rkey"}]}},"name":"db","Members":[{"name":"userid","extra-attribute":{"type":"scalar","request":"userid"}}]},{"$type":"dbsource","core":"dbsource","ConnectionName":"trust_login","extra-attribute":{"mid":"24","lid":"1","request":"information","rkey":{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cookie","Column":"rkey"}]}},"name":"info","Members":[{"name":"view-info","extra-attribute":{"type":"view"}}]},{"$type":"dbsource","core":"dbsource","name":"db","ConnectionName":"basiscore","extra-attribute":{"mid":"20","lid":"1"},"Members":[{"name":"p","extra-attribute":{"type":"tree","request":"cat","parentid":"19006"}},{"name":"p1","extra-attribute":{"type":"tree","request":"cat","parentid":"46868"}}]},{"$type":"dbsource","core":"dbsource","name":"db","ConnectionName":"basiscore","extra-attribute":{"mid":"1","lid":"1"},"Members":[{"name":"cust","extra-attribute":{"type":"tree","request":"cat","parentid":"33454"}}]},{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":["\r\n\r\n<nav class=\"panel-menu\" id=\"panel-menu\">\r\n <span class=\"closePanel close-menu\"></span>\r\n <ul>\r\n <li class=\"logo-mob-box\">\r\n <a href=\"/\"><img data-src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/images/logo.png\" alt=\"آرمینکو\" title=\"آرمینکو\" class=\"img-fluid\"></a>\r\n </li>\r\n <li class=\"active\">\r\n <a href=\"/\"> خانه</a>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <span class=\"openSubPanel-li\">\r\n\t\t <a href=\"\">محصولات ما</a>\r\n\t\t</span>\r\n <span class=\"openSubPanel\">\r\n\t\t\t\t <svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"fas\" data-icon=\"angle-double-left\" class=\"svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14\" role=\"img\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" viewBox=\"0 0 448 512\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z\"></path></svg>\r\n </span>\r\n "]},{"$type":"tree","core":"tree","data-member-name":"db.p","principal-key":"catid","foreign-key":"ParentID","null-value":"19006","layout-content":"\r\n <ul class=\"subPanel\">\r\n <li class=\"btn-menu\">\r\n <span class=\"closeSubPanel\">بازگشت</span>\r\n </li>\r\n @child </ul>\r\n ","faces":[{"level":"end","content":"\r\n <li><a href=\"/@link\">@title</a></li>\r\n "},{"content":"\r\n\r\n <li>\r\n <span class=\"openSubPanel-li\">\r\n <a href=\"/@link\">@title</a>\r\n </span>\r\n <span class=\"openSubPanel\">\r\n <svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"fas\" data-icon=\"angle-double-left\" class=\"svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14\" role=\"img\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" viewBox=\"0 0 448 512\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z\"></path></svg>\r\n </span>\r\n <ul class=\"subPanel\">\r\n <li class=\"btn-menu\">\r\n <span class=\"closeSubPanel\">بازگشت</span>\r\n </li>\r\n @child\r\n </ul>\r\n\r\n </li>\r\n "}]},{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":"\r\n\r\n </li>\r\n <li>\r\n <a href=\"/خدمات-مشتریان\">خدمات مشتریان </a>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <a href=\"/article-detail-list.bc?catid=25868\">اخبار</a>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <span class=\"openSubPanel-li\">\r\n \t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"/بازارچه-دست-دوم‎\">بازارچه</a>\r\n </span>\r\n <span class=\"openSubPanel\">\r\n <svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"fas\" data-icon=\"angle-double-left\" class=\"svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14\" role=\"img\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" viewBox=\"0 0 448 512\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z\"></path></svg>\r\n </span>\r\n "},{"$type":"tree","core":"tree","data-member-name":"db.p1","principal-key":"catid","foreign-key":"ParentID","null-value":"46868","layout-content":"\r\n <ul class=\"subPanel\">\r\n <li class=\"btn-menu\">\r\n <span class=\"closeSubPanel\">بازگشت</span>\r\n </li>\r\n @child </ul>\r\n ","faces":[{"level":"end","content":"\r\n <li><a href=\"/@link\">@title</a></li>\r\n "},{"content":"\r\n\r\n <li>\r\n <span class=\"openSubPanel-li\">\r\n <a href=\"/@link\">@title</a>\r\n </span>\r\n <span class=\"openSubPanel\">\r\n <svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"fas\" data-icon=\"angle-double-left\" class=\"svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14\" role=\"img\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" viewBox=\"0 0 448 512\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z\"></path></svg>\r\n </span>\r\n <ul class=\"subPanel\">\r\n <li class=\"btn-menu\">\r\n <span class=\"closeSubPanel\">بازگشت</span>\r\n </li>\r\n @child\r\n </ul>\r\n\r\n </li>\r\n "}]},{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":["\r\n\r\n </li>\r\n \r\n <li>\r\n <a href=\"/بلاگ\">وبلاگ</a>\r\n </li>\r\n\r\n <li><span class=\"submenu-button\"></span>\r\n <span class=\"openSubPanel-li\">\r\n <a href=\"/منابع\">منابع</a>\r\n </span>\r\n <span class=\"openSubPanel\">\r\n <svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"fas\" data-icon=\"angle-double-left\" class=\"svg-inline--fa fa-angle-double-left fa-w-14\" role=\"img\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" viewBox=\"0 0 448 512\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M223.7 239l136-136c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l22.6 22.6c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L319.9 256l96.4 96.4c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L393.7 409c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-136-136c-9.5-9.4-9.5-24.6-.1-34zm-192 34l136 136c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L127.9 256l96.4-96.4c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9L201.7 103c-9.4-9.4-24.6-9.4-33.9 0l-136 136c-9.5 9.4-9.5 24.6-.1 34z\"></path></svg>\r\n </span>\r\n <ul class=\"subPanel\">\r\n <li class=\"btn-menu\">\r\n <span class=\"closeSubPanel\">بازگشت</span>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <a href=\"#\">چمبر</a>\r\n\r\n </li>\r\n <li>\r\n <a href=\"#\">یخساز</a>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <ul>\r\n\r\n\r\n\r\n </ul>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <a href=\"/درباره-شرکت-آرمینکو\">درباره ما</a>\r\n </li>\r\n\r\n \r\n\r\n <li>\r\n <a href=\"/اطلاعات-تماس-شرکت-آرمینکو\">تماس با ما</a>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n</nav>\r\n<div class=\"bc-container header-top\">\r\n <div class=\"container\">\r\n <div class=\"bc-row\">\r\n <div class=\"bc-col l6 m5 s12\">\r\n <div class=\"login-info\">\r\n </div>\r\n </div>\r\n <div class=\"bc-col l6 m7 s12 left-header-top\">\r\n <a href=\"/\"> <span class=\"icon-theme fa-icon\">\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t</span></a>\r\n <a href=\"/en-default.bc\"> <span class=\"icon-theme en-icon\">\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t</span></a>\r\n <span class=\"date jdate\"></span>\r\n <span class=\"icon-theme date-icon\"></span>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n</div>\r\n<header class=\"bc-container menu-mob\">\r\n <div class=\"container\">\r\n <div class=\"bc-row row-link-mob\">\r\n <div class=\"bc-col l9 s4\">\r\n <ul class=\"mob-list\">\r\n <li class=\"serach-mob\">\r\n <span class=\"search-btn\" onclick=\"document.getElementById('id01').style.display='block'\"></span>\r\n </li>\r\n <li class=\"d-none d-md-block\">\r\n <span class=\"box-item\">\r\n\t\t\t\t\t <span class=\"icon-theme icon-mail\"></span>\r\n </span>\r\n <span>\r\n\t\t\t\t\t <span class=\"lbl-mail\"><b>ایمیل</b></span><br>\r\n <span class=\"mail-top\"><a href=\"mailto:office@arminco-ice.com\">office@arminco-ice.com</a></span>\r\n </span>\r\n </li>\r\n <li class=\"d-none d-md-block\">\r\n <span class=\"box-item\">\r\n\t\t\t\t\t <span class=\"icon-theme icon-address\"></span>\r\n </span>\r\n <span>\r\n\t\t\t\t\t <span class=\"lbl-mail\"><a href=\"/اطلاعات-تماس-شرکت-آرمینکو\"> آدرس دفتر مرکزی</a></span><br>\r\n <span class=\"mail-top\">تهران، خیابان ایرانشهر شمالی،خیابان بهشهر،پلاک 11،طبقه اول</span>\r\n </span>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n </div>\r\n\r\n <div class=\"bc-col l3 s8 bc-left-align\">\r\n <span class=\"logo-mob\">\r\n\t\t <a href=\"/\">\r\n\t\t\t\t <img class=\"lozad fade\" data-src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/images/logo-header.png\" alt=\"آرمینکو\" title=\"آرمینکو\" data-src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/images/logo-header.png\" width=\"200\" height=\"65\">\r\n\t\t\t\t\t<noscript><img src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/images/logo-header.png\" alt=\"آرمینکو\" title=\"آرمینکو\" /></noscript> \r\n\t\t\t\t</a>\r\n\t </span>\r\n </div>\r\n </div>\r\n\r\n </div>\r\n</header>\r\n<div class=\"bc-container menu p-0\">\r\n <div class=\"row\">\r\n <div class=\"col-md-12 box-menu\">\r\n <div class=\"collapse navbar-collapse js-navbar-collapse\">\r\n <div class=\"menuTrigger-icon\">\r\n <div class=\"menuTrigger\"></div>\r\n </div>\r\n <nav class=\"navbar navbar-nav ml-auto d-none d-md-block\">\r\n <div class=\"cssmenu\" id=\"cssmenu2\">\r\n <ul class=\"\">\r\n\r\n <li class=\"active\">\r\n <a href=\"/\"> خانه</a>\r\n </li>\r\n <li class=\"has-sub\">\r\n <span class=\"submenu-button\"></span><a href=\"#\">محصولات</a>\r\n "]},{"$type":"tree","core":"tree","data-member-name":"db.p","principal-key":"catid","foreign-key":"ParentID","null-value":"19006","layout-content":"\r\n <ul>@child </ul>\r\n ","faces":[{"level":"end","content":"\r\n <li><a href=\"/@link\">@title</a></li>\r\n "},{"content":"\r\n <li><a href=\"/@link\">@title</a>\r\n <ul>@child</ul>\r\n </li>\r\n "}]},{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":"\r\n </li>\r\n <li class=\"has-sub\">\r\n <a href=\"/خدمات-مشتریان\">خدمات مشتریان </a>\r\n <ul>\r\n <li><a href=\"/به-روز-رسانی\">به روز رسانی </a></li>\r\n <li><a href=\"/کالیبراسیون\">کالیبراسیون</a></li>\r\n <li><a href=\"/خدمات-پس-از-فروش-آرمینکو\">خدمات پس از فروش</a></li>\r\n <li><a href=\"/آموزش\">آموزش</a></li>\r\n <li><a href=\"/فعالسازی-گارانتی\">فعال سازی گارانتی</a></li>\r\n <li><a href=\"/مشتریان-ما\">مشتریان ما</a>\r\n <li><a href=\"/سرویس-ها\">سرویس ها</a>\r\n </li>\r\n <ul>\r\n "},{"$type":"print","core":"print","data-member-name":"db.cust","faces":[{"filter":"parentid=33454","content":"\r\n <li><a href=\"/@link\">@title</a>\r\n "}]},{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":"\r\n </ul>\r\n </li>\r\n <li><a href=\"/survey.bc\">نظرسنجی</a></li>\r\n\r\n </ul>\r\n\r\n </li>\r\n <li>\r\n <a href=\"/article-detail-list.bc?catid=25868\">اخبار</a>\r\n </li>\r\n <li class=\"has-sub\">\r\n \t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"/بازارچه-دست-دوم‎\">بازارچه</a>\r\n "},{"$type":"tree","core":"tree","data-member-name":"db.p1","principal-key":"catid","foreign-key":"ParentID","null-value":"46868","layout-content":"\r\n <ul>@child </ul>\r\n ","faces":[{"level":"end","content":"\r\n <li><a href=\"/@link\">@title</a></li>\r\n "},{"content":"\r\n <li><a href=\"/@link\">@title</a>\r\n <ul>@child</ul>\r\n </li>\r\n "}]},{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":"\r\n </li>\r\n \r\n <li class=\"has-sub\">\r\n <a href=\"/بلاگ\">وبلاگ</a>\r\n <ul>\r\n\r\n\r\n <li><a href=\"http://yakhsaaz.blog.ir/\">یخ ساز</a></li>\r\n <li><a href=\"http://testchambers.blog.ir/\">چمبر</a></li>\r\n</ul>\r\n </li>\r\n <li >\r\n <a href=\"/منابع\">منابع</a>\r\n \r\n </li>\r\n <li>\r\n <a href=\"/درباره-شرکت-آرمینکو\">درباره ما</a>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <a href=\"/رزومه\" target=\"_blank\">رزومه</a>\r\n </li>\r\n <li>\r\n <a href=\"/اطلاعات-تماس-شرکت-آرمینکو\">تماس با ما</a>\r\n </li>\r\n\r\n </ul>\r\n </div>\r\n </nav>\r\n <div class=\"search-li mr-auto\">\r\n <div class=\"inner\">\r\n <div class=\"emergency-call clearfix\">\r\n <div class=\"text\">\r\n <p>تماس با ما | <a href=\"\">02188832000 </a></p>\r\n <a href=\"/تقویم-دسکتاپ\">دانلود تقویم</a>\r\n </div>\r\n <div class=\"icon\">\r\n <a href=\"\">\r\n <span class=\"flaticon-24-hours-delivery\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img src=\"images/them/call.png\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t</span>\r\n </a>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div>\r\n\r\n </div>\r\n</div>"}]}20517248060
footer.inc
filenamecontentpage_ilpagesizeidpageidil_call

js.inc
filenamecontentpage_ilpagesizeidpageidil_call
js.inc<script src="[##cms.cms.cdn##]/js/jquery-3.2.1.min.js"></script> <script src="[##cms.cms.cdn##]/js/lozad.min.js"></script> <script src="[##cms.cms.cdn##]/js/owl.carousel.js"></script> <script src="[##cms.cms.cdn##]/js/script.js"></script>{"$type":"group","core":"group","name":"ROOT_GROUP","Commands":[{"$type":"rawtext","core":"rawtext","content":["<script src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/js/jquery-3.2.1.min.js\"></script>\r\n<script src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/js/lozad.min.js\"></script>\r\n<script src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/js/owl.carousel.js\"></script>\r\n<script src=\"",{"Params":[{"Source":"cms","Member":"cms","Column":"cdn"}]},"/js/script.js\"></script>"]}]}71403814750
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'db'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='db' source='basiscore' lid='1' mid='1' usedforid='1241821'><member name='service' type='view'></member></basis>
params
dmnid2899
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'db'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='db' source='basiscore' lid='1' mid='1' usedforid='1385861'><member name='service1' type='view'></member></basis>
params
dmnid2899
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'db'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='db' source='basiscore' lid='1' request='seo'><member name='list' type='list' request='product' id='1241821'></member></basis>
params
dmnid2899
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'h'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='h' source='basiscore' mid='5' lid='1' usedforid='8224'><member name='info' postsql=' select *, SUBSTR(answer, 1,656-CHARINDEX(" ", REVERSE(SUBSTR(answer, 1, 656)))) || "..." as substr , SUBSTR(answer, 1,315-CHARINDEX(" ", REVERSE(SUBSTR(answer, 1, 315)))) || "..." as subsr from [h.info]' type='view'></member><member name='data' type='view' request='rdfa'></member></basis>
params
dmnid2899
Parameter(s) Send To 'trust_login' From Command 'db'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='db' source='trust_login' mid='24' lid='1'><member name='userid' type='scalar' request='userid'></member></basis>
params
dmnid2899
Parameter(s) Send To 'trust_login' From Command 'info'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='info' source='trust_login' mid='24' lid='1' request='information'><member name='view-info' type='view'></member></basis>
params
dmnid2899
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'db'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='db' source='basiscore' mid='20' lid='1'><member name='p' type='tree' request='cat' parentid='19006'></member><member name='p1' type='tree' request='cat' parentid='46868'></member></basis>
params
dmnid2899
Parameter(s) Send To 'basiscore' From Command 'db'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='db' source='basiscore' mid='1' lid='1'><member name='cust' type='tree' request='cat' parentid='33454'></member></basis>
params
dmnid2899
Parameter(s) Send To 'trust_login' From Command 'captcha'
NameValue
command<basis core='dbsource' name='captcha' source='trust_login'><member name='code1' type='scalar' request='captcha'></member></basis>
params
dmnid2899
db.service
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
112333688111627243124182100null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهخدمات پس از فروش00خدمات پس از فروشnull
214898001111627245124182100null12801000سوتیترnullسوتیتركيفيت، كار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است. پيتر دراكر00كيفيت، كار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است. پيتر دراكرnull
312421824111627246124182100null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>ما برای کمک به شما در اینجا هستیم.</p><p>• دفترچه راهنمای تعویض</p><p>• مواد مصرفی و قطعات یدکی</p><p>• نگهداری و تعمیر با کمک ابزارهای آنلاین</p><p>• خدمات گارانتی</p><p>• پشتیبانی خدمات و مشاوره تلفنی</p><p>• مراکز و واحدهای مجاز در برخی از استان های کشور</p><p>اگر شما دستگاهی از تولیدات آرمینکو دارید و نیاز به سرویس دارد، با شماره های کارخانه تماس بگیرید و یا در وب سایت ما درخواست آنلاین دهید، ما برای کمک به شما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.</p><p>دفترچه های راهنما: فایل های PDF دفترچه راهنما برای مدل های روتین به صورت رایگان در دسترس می باشد. هم چنین نسخه های قدیمی و چاپی با هزینه اضافه ارائه می شود. برای این کار عضویت در وب سایت نیاز است.</p><p>خدمات تعمیر: ما ترجیح می دهیم شما بدون اینکه هر گونه مشکل احتمالی خاصی رو تجربه کنید مستقیماً با کارخانه تماس بگیرید. ما به تشخیص مشکل، فراهم کردن قطعات مورد نیاز، انتقال دستگاه و یا هماهنگی با تکنسین جهت انجام تعمیر کمک می کنیم.</p><p>به ندرت یک سرویس کار غیر، می تواند مشکل شما را سریعتر از ما حل کند. ما همواره خود را در قبال دستگاه شما مسئول می دانیم.</p><p>کلیه تولیدات شرکت آرمینکو دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.</p>00<p>ما برای کمک به شما در اینجا هستیم.</p><p>• دفترچه راهنمای تعویض</p><p>• مواد مصرفی و قطعات یدکی</p><p>• نگهداری و تعمیر با کمک ابزارهای آنلاین</p><p>• خدمات گارانتی</p><p>• پشتیبانی خدمات و مشاوره تلفنی</p><p>• مراکز و واحدهای مجاز در برخی از استان های کشور</p><p>اگر شما دستگاهی از تولیدات آرمینکو دارید و نیاز به سرویس دارد، با شماره های کارخانه تماس بگیرید و یا در وب سایت ما درخواست آنلاین دهید، ما برای کمک به شما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.</p><p>دفترچه های راهنما: فایل های PDF دفترچه راهنما برای مدل های روتین به صورت رایگان در دسترس می باشد. هم چنین نسخه های قدیمی و چاپی با هزینه اضافه ارائه می شود. برای این کار عضویت در وب سایت نیاز است.</p><p>خدمات تعمیر: ما ترجیح می دهیم شما بدون اینکه هر گونه مشکل احتمالی خاصی رو تجربه کنید مستقیماً با کارخانه تماس بگیرید. ما به تشخیص مشکل، فراهم کردن قطعات مورد نیاز، انتقال دستگاه و یا هماهنگی با تکنسین جهت انجام تعمیر کمک می کنیم.</p><p>به ندرت یک سرویس کار غیر، می تواند مشکل شما را سریعتر از ما حل کند. ما همواره خود را در قبال دستگاه شما مسئول می دانیم.</p><p>کلیه تولیدات شرکت آرمینکو دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.</p>
db.service1
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114709268111627243138586100null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهخدمات پس از فروش00خدمات پس از فروشnull
214709269111627246138586100null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>كيفيت، كار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است. پيتر دراكر</p><p></p><p>ما برای کمک به شما در اینجا هستیم.</p><p>• دفترچه راهنمای تعویض</p><p>• مواد مصرفی و قطعات یدکی</p><p>• نگهداری و تعمیر با کمک ابزارهای آنلاین</p><p>• خدمات گارانتی</p><p>• پشتیبانی خدمات و مشاوره تلفنی</p><p>• مراکز و واحدهای مجاز در برخی از استان های کشور</p><p>اگر شما دستگاهی از تولیدات آرمینکو دارید و نیاز به سرویس دارد، با شماره های کارخانه تماس بگیرید و یا در وب سایت ما درخواست آنلاین دهید، ما برای کمک به شما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.</p><p>دفترچه های راهنما: فایل های PDF دفترچه راهنما برای مدل های روتین به صورت رایگان در دسترس می باشد. هم چنین نسخه های قدیمی و چاپی با هزینه اضافه ارائه می شود. برای این کار عضویت در وب سایت نیاز است.</p><p>خدمات تعمیر: ما ترجیح می دهیم شما بدون اینکه هر گونه مشکل احتمالی خاصی رو تجربه کنید مستقیماً با کارخانه تماس بگیرید. ما به تشخیص مشکل، فراهم کردن قطعات مورد نیاز، انتقال دستگاه و یا هماهنگی با تکنسین جهت انجام تعمیر کمک می کنیم.</p><p>به ندرت یک سرویس کار غیر، می تواند مشکل شما را سریعتر از ما حل کند. ما همواره خود را در قبال دستگاه شما مسئول می دانیم.</p><p>کلیه تولیدات شرکت آرمینکو دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.</p>خدمات پس از فروش00خدمات پس از فروش<p>كيفيت، كار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است. پيتر دراكر</p><p></p><p>ما برای کمک به شما در اینجا هستیم.</p><p>• دفترچه راهنمای تعویض</p><p>• مواد مصرفی و قطعات یدکی</p><p>• نگهداری و تعمیر با کمک ابزارهای آنلاین</p><p>• خدمات گارانتی</p><p>• پشتیبانی خدمات و مشاوره تلفنی</p><p>• مراکز و واحدهای مجاز در برخی از استان های کشور</p><p>اگر شما دستگاهی از تولیدات آرمینکو دارید و نیاز به سرویس دارد، با شماره های کارخانه تماس بگیرید و یا در وب سایت ما درخواست آنلاین دهید، ما برای کمک به شما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.</p><p>دفترچه های راهنما: فایل های PDF دفترچه راهنما برای مدل های روتین به صورت رایگان در دسترس می باشد. هم چنین نسخه های قدیمی و چاپی با هزینه اضافه ارائه می شود. برای این کار عضویت در وب سایت نیاز است.</p><p>خدمات تعمیر: ما ترجیح می دهیم شما بدون اینکه هر گونه مشکل احتمالی خاصی رو تجربه کنید مستقیماً با کارخانه تماس بگیرید. ما به تشخیص مشکل، فراهم کردن قطعات مورد نیاز، انتقال دستگاه و یا هماهنگی با تکنسین جهت انجام تعمیر کمک می کنیم.</p><p>به ندرت یک سرویس کار غیر، می تواند مشکل شما را سریعتر از ما حل کند. ما همواره خود را در قبال دستگاه شما مسئول می دانیم.</p><p>کلیه تولیدات شرکت آرمینکو دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.</p>
314709270111627246138586100null25011000محتوای_کلیnull <p>آرمینکو همواره مشتریان خود را به دید شرکای اصلی خود می بیند، بنابراین هرآنچه که در این مجموعه جهت کسب رضایت مشتریان انجام گردد، در نهایت سبب رضایت خود خواهد گردید. از آنجایی که محصولات تولیدی ما، کالاهایی محسوب می گردند که صحت عملکرد آنها می تواند در صحت عملکرد تجهیزات متصل به آنها موثر باشد، برای انتخاب و خرید آنها مشاوره، کسب اطلاعات و حتی آموزش لازم به نظر می رسد. لذا همکاران ما همیشه در ابتدای پروژه ها کنار خریداران قرار گرفته تا ایشان را نسبت به کم و کیف کار مطلع کنند. این پشتیبانی به صورت تلفنی، مکاتبه ای، جلسه حضوری و بازدید از محل مشتریان انجام می پذیرد. خوشبختانه به دلیل گستردگی تعداد و تنوع پروژه ها، دانش فنی قابل قبولی در مجموعه ایجاد و تجربه های کاری گسترده ای مشهود است.</p>پشتیبانی قبل از خرید00پشتیبانی قبل از خرید<p>آرمینکو همواره مشتریان خود را به دید شرکای اصلی خود می بیند، بنابراین هرآنچه که در این مجموعه جهت کسب رضایت مشتریان انجام گردد، در نهایت سبب رضایت خود خواهد گردید. از آنجایی که محصولات تولیدی ما، کالاهایی محسوب می گردند که صحت عملکرد آنها می تواند در صحت عملکرد تجهیزات متصل به آنها موثر باشد، برای انتخاب و خرید آنها مشاوره، کسب اطلاعات و حتی آموزش لازم به نظر می رسد. لذا همکاران ما همیشه در ابتدای پروژه ها کنار خریداران قرار گرفته تا ایشان را نسبت به کم و کیف کار مطلع کنند. این پشتیبانی به صورت تلفنی، مکاتبه ای، جلسه حضوری و بازدید از محل مشتریان انجام می پذیرد. خوشبختانه به دلیل گستردگی تعداد و تنوع پروژه ها، دانش فنی قابل قبولی در مجموعه ایجاد و تجربه های کاری گسترده ای مشهود است.</p>
414709271111627246138586100null25011000محتوای_کلیnull <p>رضایت در حوزه محصولات، همواره با ارائه محصولات با کیفیت، متنوع و منطبق با آخرین تکنولوژی روز دنیا محقق گردیده است؛ اما رضایت در حوزه خدمات و پشتیبانی هنگامی محقق می شود که علاوه بر حضور در قبل و بعد از خرید، حین خرید هم در کنار مصرف کننده باشد و مصالح او را رعایت کند. در همین راستا آرمینکو در پی تامین رضایت در نحوه پاسخگویی به مشتریان از زمان احساس نیاز به خرید محصول تا زمان دریافت پشتیبانی و یا خدمات پس از فروش است. در حین خرید، مشتریان، جزیی از همکاران ما محسوب شده و به راحتی می توانند درخواست های خود را مرتفع کنند. استفاده از نرم افزار، کار با دستگاه های مشابه و آموزش از جمله مواردی هستند که در این مرحله صحه گذاری می شوند. قطعاً خرید بهتر، خرید آگاهانه تر است.</p>پشتیبانی حین خرید00پشتیبانی حین خرید<p>رضایت در حوزه محصولات، همواره با ارائه محصولات با کیفیت، متنوع و منطبق با آخرین تکنولوژی روز دنیا محقق گردیده است؛ اما رضایت در حوزه خدمات و پشتیبانی هنگامی محقق می شود که علاوه بر حضور در قبل و بعد از خرید، حین خرید هم در کنار مصرف کننده باشد و مصالح او را رعایت کند. در همین راستا آرمینکو در پی تامین رضایت در نحوه پاسخگویی به مشتریان از زمان احساس نیاز به خرید محصول تا زمان دریافت پشتیبانی و یا خدمات پس از فروش است. در حین خرید، مشتریان، جزیی از همکاران ما محسوب شده و به راحتی می توانند درخواست های خود را مرتفع کنند. استفاده از نرم افزار، کار با دستگاه های مشابه و آموزش از جمله مواردی هستند که در این مرحله صحه گذاری می شوند. قطعاً خرید بهتر، خرید آگاهانه تر است.</p>
514709272111627246138586100null25011000محتوای_کلیnull <p>خدمات پس از خرید</p><p></p><p>نصب و راه‌اندازی : دستورالعمل نصب و راه‌اندازی همراه با دستگاه‌ها ارائه می‌گردد و توصیه می‌شود نصب و راه‌اندازی دستگاه به تکنیسین‌های شرکت محول گردیده و دفترچه نصب و راه‌اندازی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.</p><p></p><p>آموزش : واحد آموزش مستقر در کارخانه شرکت، آماده است تا از طریق آموزش تکنیسین‌های خریدار، به فرآیند نگهداری و کاستن از استهلاک و بهره‌ برداری بهینه دستگاه کمک کند.</p><p></p><p>خدمات : واحد خدمات پس از فروش در تمام ساعات کاری در خدمت مصرف‌کنندگان دستگاه‌هاست و به محض اعلام اشکال در دستگاه، طی کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اعزام تکنیسین به محل و رفع عیب، انتقال به واحد سرویس و خدمات و یا راهنمایی تلفنی اقدام به عمل خواهد آورد.</p>پشتیبانی بعد از خرید00پشتیبانی بعد از خرید<p>خدمات پس از خرید</p><p></p><p>نصب و راه‌اندازی : دستورالعمل نصب و راه‌اندازی همراه با دستگاه‌ها ارائه می‌گردد و توصیه می‌شود نصب و راه‌اندازی دستگاه به تکنیسین‌های شرکت محول گردیده و دفترچه نصب و راه‌اندازی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.</p><p></p><p>آموزش : واحد آموزش مستقر در کارخانه شرکت، آماده است تا از طریق آموزش تکنیسین‌های خریدار، به فرآیند نگهداری و کاستن از استهلاک و بهره‌ برداری بهینه دستگاه کمک کند.</p><p></p><p>خدمات : واحد خدمات پس از فروش در تمام ساعات کاری در خدمت مصرف‌کنندگان دستگاه‌هاست و به محض اعلام اشکال در دستگاه، طی کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اعزام تکنیسین به محل و رفع عیب، انتقال به واحد سرویس و خدمات و یا راهنمایی تلفنی اقدام به عمل خواهد آورد.</p>
db.list
RowNumbertitledescription
1nullnull
h.info
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetextsubstrsubsr
112023684511657283822400null24011055تلفنnullتلفن021888320000002188832000null02188832000...02188832000...
212023685511657283822400null24011055تلفنnull 021888120070002188812007null02188812007...02188812007...
314901587511657283822400null24011055تلفنnull 021888120080002188812008null02188812008...02188812008...
412556632511658237822400null16002000عکس_کوچک_1nullعکس کوچک 100pic236655210001......
512556633511658238822400null16102000عکس_کوچک_2nullعکس کوچک 200pic336655210001......
612556634511658239822400null16202000عکس_کوچک_3nullعکس کوچک 300pic436655210001......
712023683511658399822400null24111050فکسnullفکس021883050300002188305030null02188305030...02188305030...
812014599511659855822400null1500700نام_شرکت_سهامیnullنام شرکت سهامیشرکت آرمینکو00شرکت آرمینکوnullشرکت آرمینکو...شرکت آرمینکو...
912274875511659856822400null1370720نوع_شرکتnullنوع شرکتشرکت سهامی خاص00شرکت سهامی خاصnullشرکت سهامی خاص...شرکت سهامی خاص...
1012274874511659858822400null1350760تاریخ_ثبتnullتاریخ ثبت1349.12.12001349.12.12null1349.12.12...1349.12.12...
1112023687511659872822400null24401060نشانیnullنشانیتهران، خیابان ایرانشهر شمالی، خیابان بهشهر، پلاک 11، طبقه اول 00تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، خیابان بهشهر، پلاک 11، طبقه اول nullتهران، خیابان ایرانشهر شمالی، خیابان بهشهر، پلاک 11، طبقه اول ...تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، خیابان بهشهر، پلاک 11، طبقه اول ...
1214991903511659873822400null12801100کدپستیnullکدپستی1583767816001583767816null1583767816...1583767816...
1312023691511659874822400null24211120پست_الکترونیکnullپست الکترونیک office@arminco-ice.com00 office@arminco-ice.comnull office@arminco-ice.com... office@arminco-ice.com...
1412023689511659875822400null12901140توضیحاتnullتوضیحات<p>شركت آرمينكو در سال 1349 با شماره ثبت 14516 در تهران تاسيس و با بهره گيری از نيروهای مهندسی كارآمد و با تجربه، فعاليت خود را با طراحی، توليد و نصب تجهيزات آشپزخانه های صنعتی، سلف سرويس و سردخانه آغاز نمود. پس از پيروزی انقلاب اسلامی با تكيه بر تجارب علمی و فنی خود يكی از پيشگامان قطع وابستگی كشورمان به شمار می رود.</p><p><br></p><p>در همین راستا، تحقيقات و مطالعات وسيعی در جهت توليد فريزرهای آزمايشگاهی با دمای 80- و 50- درجه سانتی گراد صورت گرفت و اين محصولات نيز از سال 1377 با موفقيت به خط توليد آرمینکو افزوده شدند.</p><p><br></p><p>اکنون توليد ماشين های يخساز حبه ای، پولكی و پودری در ظرفیت های مختلف ؛ انواع آون، فریزر و محفظه های آزمایشگاهی، كشورمان را از واردات اين گونه كالاها بي نياز نموده است. با تکیه بر تجارب ارزشمند تولید، اینک چمبرهای حرارتی، برودتی، شرایط محیطی، فشار، خلاء ؛ دستگاه های شبیه ساز و دقیق آزمایشگاهی در زمره تولیدات این شرکت قرار گرفته اند.</p><p><br></p><p>دستگاه های توليدی آرمينكو بر اساس استانداردهای معتبر بين المللی در جهان ساخته شده و از دقت بالايی برخوردارند و در تمام مراحل ساخت تحت كنترل كيفيت قرار می گيرند. در این راستا شرکت در سال 1388 موفق به اخذ گواهینامه های ایزو 9001:2008 و 13485:2003 نیز گردید.</p><p><br></p><p>هم اكنون در بسياری از وزارت خانه ها، مراكز نظامی و تحقیقاتی، ادارات، كارخانجات، هتل ها، بيمارستان ها، دانشگاه ها، پروژه های بزرگ زیر ساختی و ساختمانی، صنایع شیلات و به طور كلی در سراسر كشور از توليدات اين شركت بهره برداری می گردد.</p><p><br></p><p>در خصوص صادرات غير نفتی كه استقلال كشور منوط به آن است، اين شركت قدم های مؤثری برداشته كه از آن جمله می توان حضور در نمايشگاههای داخلی و خارجی را نام برد. هم اكنون برخی از تولیدات اين شركت در دبی، قطر، بحرين ، اردن، تركمنستان، نیجریه و ... مشغول به كار است و اميدواريم در آينده نزديك شاهد صادرات بيشتر به تمام نقاط دنيا باشيم.</p><p><br></p><p>بخش واردات شركت از توانايی و سابقه كافی در اين زمينه برخوردار بوده و كليه سازندگان مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود را شناسايی و راساً اقدام به واردات می نمايد كه اين امر در تسريع، سازماندهی و بازده توليد اين واحد تاثير به سزايی دارد.</p><p><br></p><p>شركت دارای نمايندگی سرويس و خدمات پس از فروش مجزا در تهران و برخی از استان های كشور بوده و با تامين قطعات و خدمات مورد نياز، سعی در تسهيل استفاده بهينه از دستگاه های توليدی اين واحد را دارد.</p><p><br></p><p>لازم به توضیح است تمامی دستگاه های آزمایشگاهی تولیدی شرکت آرمینکو، پس از اخذ گواهی کالبیراسیون از سازمان های زیربط، به مشتریان محترم ارائه خواهند شد.</p>00<p>شركت آرمينكو در سال 1349 با شماره ثبت 14516 در تهران تاسيس و با بهره گيری از نيروهای مهندسی كارآمد و با تجربه، فعاليت خود را با طراحی، توليد و نصب تجهيزات آشپزخانه های صنعتی، سلف سرويس و سردخانه آغاز نمود. پس از پيروزی انقلاب اسلامی با تكيه بر تجارب علمی و فنی خود يكی از پيشگامان قطع وابستگی كشورمان به شمار می رود.</p><p><br></p><p>در همین راستا، تحقيقات و مطالعات وسيعی در جهت توليد فريزرهای آزمايشگاهی با دمای 80- و 50- درجه سانتی گراد صورت گرفت و اين محصولات نيز از سال 1377 با موفقيت به خط توليد آرمینکو افزوده شدند.</p><p><br></p><p>اکنون توليد ماشين های يخساز حبه ای، پولكی و پودری در ظرفیت های مختلف ؛ انواع آون، فریزر و محفظه های آزمایشگاهی، كشورمان را از واردات اين گونه كالاها بي نياز نموده است. با تکیه بر تجارب ارزشمند تولید، اینک چمبرهای حرارتی، برودتی، شرایط محیطی، فشار، خلاء ؛ دستگاه های شبیه ساز و دقیق آزمایشگاهی در زمره تولیدات این شرکت قرار گرفته اند.</p><p><br></p><p>دستگاه های توليدی آرمينكو بر اساس استانداردهای معتبر بين المللی در جهان ساخته شده و از دقت بالايی برخوردارند و در تمام مراحل ساخت تحت كنترل كيفيت قرار می گيرند. در این راستا شرکت در سال 1388 موفق به اخذ گواهینامه های ایزو 9001:2008 و 13485:2003 نیز گردید.</p><p><br></p><p>هم اكنون در بسياری از وزارت خانه ها، مراكز نظامی و تحقیقاتی، ادارات، كارخانجات، هتل ها، بيمارستان ها، دانشگاه ها، پروژه های بزرگ زیر ساختی و ساختمانی، صنایع شیلات و به طور كلی در سراسر كشور از توليدات اين شركت بهره برداری می گردد.</p><p><br></p><p>در خصوص صادرات غير نفتی كه استقلال كشور منوط به آن است، اين شركت قدم های مؤثری برداشته كه از آن جمله می توان حضور در نمايشگاههای داخلی و خارجی را نام برد. هم اكنون برخی از تولیدات اين شركت در دبی، قطر، بحرين ، اردن، تركمنستان، نیجریه و ... مشغول به كار است و اميدواريم در آينده نزديك شاهد صادرات بيشتر به تمام نقاط دنيا باشيم.</p><p><br></p><p>بخش واردات شركت از توانايی و سابقه كافی در اين زمينه برخوردار بوده و كليه سازندگان مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود را شناسايی و راساً اقدام به واردات می نمايد كه اين امر در تسريع، سازماندهی و بازده توليد اين واحد تاثير به سزايی دارد.</p><p><br></p><p>شركت دارای نمايندگی سرويس و خدمات پس از فروش مجزا در تهران و برخی از استان های كشور بوده و با تامين قطعات و خدمات مورد نياز، سعی در تسهيل استفاده بهينه از دستگاه های توليدی اين واحد را دارد.</p><p><br></p><p>لازم به توضیح است تمامی دستگاه های آزمایشگاهی تولیدی شرکت آرمینکو، پس از اخذ گواهی کالبیراسیون از سازمان های زیربط، به مشتریان محترم ارائه خواهند شد.</p><p>شركت آرمينكو در سال 1349 با شماره ثبت 14516 در تهران تاسيس و با بهره گيری از نيروهای مهندسی كارآمد و با تجربه، فعاليت خود را با طراحی، توليد و نصب تجهيزات آشپزخانه های صنعتی، سلف سرويس و سردخانه آغاز نمود. پس از پيروزی انقلاب اسلامی با تكيه بر تجارب علمی و فنی خود يكی از پيشگامان قطع وابستگی كشورمان به شمار می رود.</p><p><br></p><p>در همین راستا، تحقيقات و مطالعات وسيعی در جهت توليد فريزرهای آزمايشگاهی با دمای 80- و 50- درجه سانتی گراد صورت گرفت و اين محصولات نيز از سال 1377 با موفقيت به خط توليد آرمینکو افزوده شدند.</p><p><br></p><p>اکنون توليد ماشين های يخساز حبه ای، پولكی و پودری در ظرفیت های مختلف ؛ انواع آون، فریزر و محفظه های آزمایشگاهی،...<p>شركت آرمينكو در سال 1349 با شماره ثبت 14516 در تهران تاسيس و با بهره گيری از نيروهای مهندسی كارآمد و با تجربه، فعاليت خود را با طراحی، توليد و نصب تجهيزات آشپزخانه های صنعتی، سلف سرويس و سردخانه آغاز نمود. پس از پيروزی انقلاب اسلامی با تكيه بر تجارب علمی و فنی خود يكی از پيشگامان قطع وابستگی كشورمان به شمار می...
15125566355116554541822400null15901680عکس_اورجینالnullعکس اورجینال00pic536655210001......
h.data
RowNumbervocabularylink
1شرکت سهامی خاصhttps://basiscore.com/fa/bc/شرکت-سهامی-خاص
db.userid
RowNumberuserid
10
info.view-info
RowNumbervalueIDprpIDUsedForIDTypeIDmultiQuestionAnswer
db.p
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1615021اتاق های متوسط تست12024677cat205160000001nullnullnullمحصولات-اتاق-های-متوسط-تست1
2190060محصولات12017643cat6009100000010null1
3191080ماشین های یخسازی12019006cat8019100000010ماشین های یخسازی1
4191091حبه ای12019108cat9019100000010ماشین-های-یخسازی-حبه-ای1
5191101پولکی12019108cat0119100000010ماشین-های-یخسازی-پولکی1
6191110فریزرهای آزمایشگاهی12019006cat1119100000010فریزرهای آزمایشگاهی1
7191230محفظه های سرد و گرم12019006cat3219100000010محفظه-سرد-و-گرم1
8191240محفظه های تست شرایط محیطی12019006cat4219100000010محفظه-رطوبت1
9191280آون12019006cat8219100000010آون1
10246740محفظه های شوک دمایی12019006cat4764200000010محفظه-های-شوک-دمایی1
11246751پودری12019108cat5764200000010ماشین-های-یخسازی-پودری1
12246761وان مایع آزمایشگاهی12019006cat6764200000010وان-مایع-آزمایشگاهی1
13246770محفظه های تحقیقاتی و خاص12019006cat7764200000010محفظه-های-تحقیقاتی-و-خاص1
14246781فریزر آزمایشگاهی با دمای 40- درجه سانتی گراد12019111cat8764200000010فریزرهای-آزمایشگاهی-با-دمای-40-1
15246791فریزر آزمایشگاهی با دمای 60- درجه سانتی گراد12019111cat9764200000010فریزرهای-آزمایشگاهی-با-دمای-60-1
16246801فریزر آزمایشگاهی با دمای 80- درجه سانتی گراد12019111cat0864200000010فریزرهای-آزمایشگاهی-با-دمای-80-1
17246881آون دقیق با دمای 120+ درجه سانتی گراد12019128cat8864200000010آون-های-آزمایشگاهی-دقیق1
18246891آون دقیق با دمای 160+ درجه سانتی گراد12019128cat9864200000010قیمت-آون-های-آزمایشگاهی-دقیق1
19246911آون دقیق با دمای 250+ درجه سانتی گراد12019128cat1964200000010قیمت-آون-های-دقیق-آزمایشگاهی1
20247021شوک چمبر دمایی 40- تا 120+ درجه سانتی گراد12024674cat2074200000010محفظه-های-تست-شوک-دمایی1
21247031شوک چمبر دمایی 70- تا 120+ درجه سانتی گراد12024674cat3074200000010محفظه-های-شوک-دمایی-با-دمای-70--درجه-سانتیگراد1
22247082چمبر سرد و گرم و رطوبت12019124cat8074200000010چمبر-سرد-و-گرم-و-رطوبت1
23247091چمبر گرم و رطوبت12019124cat9074200000010چمبر-گرم-و-رطوبت1
24247171چمبر سرد و گرم با دمای 40- تا 120+درجه سانتی گراد12019123cat7174200000010چمبر-های-سرد-و-گرم1
25247181چمبر سرد و گرم با دمای 60- تا 120+درجه سانتی گراد12019123cat8174200000010چمبر-های-سرد-و-گرم-با-دمای-60-1
26247191چمبر سرد و گرم با دمای 80- تا 120+درجه سانتی گراد12019123cat9174200000010چمبر-های-سرد-و-گرم-با-دمای-80-1
27247201چمبر سرد و گرم با دمای 40- تا 160+درجه سانتی گراد12019123cat0274200000010چمبر-با-محفظه-سرد-و-گرم-از-دمای-40-1
28247211چمبر سرد و گرم با دمای 60- تا 160+درجه سانتی گراد12019123cat1274200000010محفظه-های-سرد-و-گرم-خاص1
29247221چمبر سرد و گرم با دمای 80- تا 160+درجه سانتی گراد12019123cat2274200000010محفظه-با-دقت-دمایی-بالا1
30247231وان مایع سرد و گرم 40- درجه سانتی گراد12024676cat3274200000010شرکت-آرمینکو-وان-مایع-سرد-گرم1
31247241وان مایع سرد و گرم 60- درجه سانتی گراد12024676cat4274200000010شرکت-آرمینکو-وان-مایع-های-سرد-گرم1
32247251وان مایع سرد و گرم 80- درجه سانتی گراد12024676cat5274200000010شرکت-آرمینکو-وان-مایع-سرد-و-گرم1
33247291اتاق های بزرگ تست12024677cat9274200000010اتاق-های-بزرگ-تست1
34247301محفظه خلا، (وکیوم چمبر)12024677cat0374200000010محفظه-خلا1
35247311چمبر آسانسوری12024677cat1374200000010چمبر-آسانسوری1
36247321محفظه قابل جابجایی (پرتابل چمبر)12024677cat2374200000010محفظه-قابل-جابجایی1
37247330چیلر با دمای پایین12024677cat3374200000010چیلر-با-دمای-پایین1
38247341سیستم هوای فشرده با دمای پایین12024677cat4374200000010سیستم-هوای-فشرده-با-دمای-پایین1
39343341چمبر ضد انفجار12024677cat4334300000010چمبر-های-ضد-انفجار1
40519381چمبر حرارتی برودتی قابل برنامه ریزی12024677cat8391500000010چمبر حرارتی برودتی قابل برنامه ریزیچمبر حرارتی برودتی قابل برنامه ریزیچمبر-حرارتی-برودتی1
db.p1
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1468680بازارچه دست دوم12017643cat8686400000010بازارچه-دست-دوم1
2468692یخ ساز12046868cat9686400000010بازارچه-دسته-دوم-یخ-ساز1
3468750فریزر12046868cat5786400000010بازارچه-دسته-دوم-فریزر1
4468760متفرقه12046868cat6786400000010بازارچه-دسته-دوم-متفرقه1
5505240اجاره چمبر12046868cat4250500000010nullnullبازارچه-دسته-دوم-اجاره-چمبر1
6506650اجاره یخساز12046868cat5660500000010اجاره-یخساز-آرمینکو1
db.cust
RowNumbercatIDcountidTitlelidmidparentidimageordURLtitleURLdescriptionlinkenabled
1334542مشتریان ما1117644cat4543300000010مشتریان-ما1
23454731بهداشتی، پزشکی و دارویی1133454cat7454300000010بهداشتی- پزشکی- دارویی1
33454821نفت، گاز، پتروشیمی و پلیمر1133454cat8454300000010نفت-گاز-پتروشیمی1
43454923صنعت - ساختمان، فولاد، مس، آلومینیوم و نساجی1133454cat9454300000010فولاد-مس1
53455046صنایع غذایی، هتل داری، کیترینگ و هایپرمارکت ها1133454cat0554300000010صنایع غذایی-هتل داری- کیترینگ - هایپرمارکت1
63455146صنعت خودرو و صنایع وابسته1133454cat1554300000010صنعت-خودرو-و-صنایع-وابسته1
73455423صنایع برق و الکترونیک1133454cat4554300000010صنایع-برق-و-الکترونیک1
83455535مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاه ها1133454cat5554300000010مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاه هامراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاه هامراکز-علمی-تحقیقاتی-و-دانشگاه-ها1
93455614صنایع هواپیمایی1133454cat6554300000010صنایع هواپیماییصنایع هواپیماییصنایع-هواپیمایی1
103458020مراکز فرهنگی، ورزشی، تفریحی، مذهبی1133454cat0854300000010مراکز-فرهنگی-ورزشی-تفریحی-مذهبی-و-فدراسیون-ها1
captcha.code1
RowNumbercaptcha
1ca2321000001591875